Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ปี 2564

ครั้งที่ 1

ปม.

อส. ทช. อ.อ.ป. สผ. ทบ. ทน. สป.ทส. คพ. สส. ทธ.

ครั้งที่ 2

ปม.

อส. ทช. อ.อ.ป. ทบ. ทน. สป.ทส. คพ.

ครั้งที่ 3

ทน.

อ.อ.ป. สป.ทส. คพ. .

ปี 2563

          การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย 1)การตรวจราชการตามนโยบาย ทส. 2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 3) การตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ 4) การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา จำแนกการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1

ปม.

อส. ทช. อ.อ.ป. สผ. ทบ. ทน. สป.ทส. คพ. สส. ทธ.

ครั้งที่ 2

ปม.

อส. ทช. อ.อ.ป. ทบ. ทน. สป.ทส. คพ. สส.

ครั้งที่ 3

ปม.

อส. ทช. อ.อ.ป. สผ. ทบ. ทน. สป.ทส. คพ. สส. ทธ. อสส. อบก. สพภ.

ปี 2562

การตรวจตามนโยบายและยุทธศาสตร์

สป.ทส. อส. ปม. ทช. ออป. อสพ. อสส. ทน. ทบ. ทธ. คพ. สส. สผ.
มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ

การตรวจแบบบูรณาการ

สป.ทส. อส. ปม. ทช. ออป. อสพ. อสส. ทน. ทบ. ทธ. คพ. สส. สผ.
มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ

การตรวจตามข้อสั่งการ

สป.ทส. อส. ปม. ทช. ออป. อสพ. อสส. ทน. ทบ. ทธ. คพ. สส. สผ.
มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ

การตรวจราชการตามเหตุการณ์สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา

สป.ทส. อส. ปม. ทช. ออป. อสพ. อสส. ทน. ทบ. ทธ. คพ. สส. สผ.
มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปการติดตามข้อเสนอแนะ ปี 2562      

ปี 2561

การตรวจตามนโยบายและยุทธศาสตร์

สป.ทส. สสภ.1-16 อส. ปม. ทช. ออป. ทน. ทบ. คพ. สส.

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2

 

ครั้งที่ 2

 

ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3

 

ครั้งที่ 3

 

การตรวจแบบบูรณาการ

สป.ทส. สสภ.1-16 อส. ปม. ทช. ออป. ทน. ทบ. คพ. สส.

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 2

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 2

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

การตรวจตามข้อสั่งการ

สป.ทส. สสภ.1-16 อส. ปม. ทช. ออป. ทน. ทบ. คพ. สส.

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 1

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 2

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ 3

ไม่มีข้อเสนอแนะ