Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำสั่งการตรวจราชการ

คำสั่งการตรวจราชการ

1. คำสั่งกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ทส.

 


 

2. คำสั่งมอบหมาย ผต.ทส. รับผิดชอบส่วนราชการและเขตตรวจราชการ

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ.25603. คำสั่งมอบหมาย ผต.ทส.ตรวจเยี่ยมงานองค์กรมหาชน และรัฐวิสหกิจในสังกัด ทส.

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


4. คำสั่งแผนการตรวจราชการ ทส.

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ.25605. คำสั่งอื่นๆ

- คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ พ.ศ.2565

- คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ พ.ศ.2563

- คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ พ.ศ.2563

- แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ พ.ศ.2563