Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

- คำสั่ง ทส. ที่ 42/2562 ลว. 21 ม.ค. 62 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมงานขององค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - คำสั่ง ทส. ที่ 43/2562 ลว. 21 ม.ค. 62 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม


- คำสั่ง ทส. ที่ 42/2562 ลว. 21 ม.ค. 62 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมงานขององค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คำสั่ง ทส. ที่ 43/2562 ลว. 21 ม.ค. 62 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

คำสั่ง ทส

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง