Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 9 ม.ค. 2563 การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานส่วนกลาง)

วันที่ 9 ม.ค. 2563 การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานส่วนกลาง)

ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานส่วนกลาง)

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม