Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 10 ม.ค 2563 การประชุมคณะทำงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 10 ม.ค 2563 การประชุมคณะทำงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. กองตรวจราชการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม