Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 27 ม.ค. 63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขตตรวจราชการที่ 11 ณ จังหวัดนครพนม

วันที่ 27 ม.ค. 63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขตตรวจราชการที่ 11 ณ จังหวัดนครพนม

วันที่ 27 ม.ค. 63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขตตรวจราชการที่ 11 ณ จังหวัดนครพนม