Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 28 ม.ค.63 ผต.ทส.(นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 11 ณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 28 ม.ค.63 ผต.ทส.(นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 11 ณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 28 ม.ค.63 ผต.ทส.(นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 11 ณ จังหวัดสกลนคร