Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 30 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 30 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 30 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่

 

 

แกลเลอรี่