Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.(นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.(นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์