Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร งานด้านการตรวจราชการ กองตรวจราชการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน"

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน"

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการของกองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ภายใต้แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ของกองตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 

แกลเลอรี่