Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการเพื่อกำกับการทำงานของ ศูนย์อำนวยการและประสานการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เขตตรวจที่ 9 ณ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการเพื่อกำกับการทำงานของ ศูนย์อำนวยการและประสานการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เขตตรวจที่ 9 ณ จ.ปราจีนบุรี