Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 8 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 8 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 ก.พ.63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 8 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา