Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผต.ทส. ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผต.ทส. ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563