Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจที่ 14 ณ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจที่ 14 ณ จ.ศรีสะเกษ