Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 ณ จ.ราชบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3  ณ จ.ราชบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผูต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3  ณ จ.ราชบุรี

 

แกลเลอรี่