Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร งานด้านการตรวจราชการ กองตรวจราชการ

การประชุม คณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุม คณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านการตรวจราชการ  ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านการตรวจราชการ

ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม