Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

หน่วยงาน กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

► คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

► คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

สำนักนายก

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 21)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)

► ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29)

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ที่1/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ที่2/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ที่3/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ที่6/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ที่9/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ที่10/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

► คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

► คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 

► คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

►ข้อสังการของนายกรัฐมนตรี

►หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการลาข้าราชการ

►สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) ครั้งที่ 1/2563 และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤกตการณ์จากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

►การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์กรมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 116 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

มติคณะรัฐมนตรี ► กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นวาระแห่งชาติ

ไฟล์:ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png - วิกิพีเดีย

กระทรวงสาธารณสุข

► ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 

► ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

►พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

►ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560

►ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

1.คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด

2.ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

3.คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน

4.คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

5.แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6.คำแนะนำสำหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เกี่ยวกับเรา | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

สำนักงาน ก.พ.

►หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

►หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ขุนคลังถกกรมบัญชีกลาง-อปท.แก้เกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยคนชรา-เบี้ยบำนาญ ระบุได้ทั้ง  2 สิทธิ สยามรัฐ

กรมบัญชีกลาง

►กรมบัญชีกลาง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการลาข้าราชการ

►หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563)

►หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563)

กรมควบคุมมลพิษ - วิกิพีเดีย

กรมควบคุมมลพิษ

►ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

►ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังกรณีโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) 

►ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับที่ 3) เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID–19) 

►ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับที่ 4) เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

►ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับที่ 5) เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

1.คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 

โลโก้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช #7093275

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวในเขต
อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการเข้าศึกษา
ธรรมชาติและการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ
หน่วยงานในสังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่มีแหล่งศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการเข้าศึกษา
ธรรมชาติและการท่องเที่ยวในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติทุกแห่ง
จากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง มาตรการการให้บริการด้านการแจกจ่ายกล้าไม้ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการด้านการอนุญาตกรณีสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)       (ฉบับที่ 2)

ลืมรหัสผ่าน - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal  Resources, Thailand

กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง

►ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)

►ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)

►ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การปิดให้บริการสถานแสดงพันธุ์สัตว์ภูเก็ตชั่วคราว

►ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง ปิดให้บริการสถานแสดงพันธุ์สัตว์ภูเก็ตชั่วคราว

►ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)

►ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

►ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ (ฉบับที่ 2)

►ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ (ฉบับที่ 3)

►ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ (ฉบับที่ 7)

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี 17 เม.ย.64 - 30 เม.ย.64

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 2) 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) 

สำนักงาน

นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แก้ไขประกาศแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ - วิกิพีเดีย

องค์การ

สวนพฤกษศาสตร์

ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง การปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นการชั่วคราว

ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงภาวะการณ์เกิดโรคระบาด

ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชม องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการให้ปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงภาวะการณ์เกิดโรคระบาด

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 4

ประวัติองค์กร

สำนักงานพัฒนา

เศรษกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน)

ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)

ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 4

ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 5