Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 2 เมษายน 2563 ผต.ทส. นายเฉลิมชัย ปาปะทา ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 เมษายน 2563  ผต.ทส. นายเฉลิมชัย ปาปะทา  ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ณ จังหวัดเชียงราย

การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ของ ผต.ทส. นายเฉลิมชัย ปาปะทา

ในวันที่ 2 เมษายน 2563  ณ จังหวัดเชียงราย