Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการ เขตที่ 8 และ 11 (โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference))

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ของ ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ)

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 และ 11  (VDO Conference) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น.

เอกสารแนบ

หนังสือเชิญ สสภ ทสจ เขต8

ขนาดไฟล์:2.35 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

หนังสือเชิญ สสภ ทสจ เขต 11

ขนาดไฟล์:2.23 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

แบบรายงาน (เอกสารแนบ 2) เขต 8 แก้ไข

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

แบบรายงาน (เอกสารแนบ 2) เขต 11 แก้ไข 2

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง