Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 7 พ.ค. 63 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วันที่ 7 พ.ค. 63 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

การตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) วันที่ 7 พ.ค. 63

 

แกลเลอรี่