Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนการจัดการความรู้ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ และโครงการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ กองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

1 แผนการจัดการความรู้ กองตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563

ขนาดไฟล์:1.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

2 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กองตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563 ฉบับทบทวน

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

3 โครงการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ กองตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง