Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 26 พ.ค. 63 ผต.จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5

วันที่ 26 พ.ค. 63 ผต.จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5

วันที่ 26 พ.ค. 63 ผต.จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2563

รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

แกลเลอรี่