Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผต.ทส. สุรชัย อจลบุญ)

 รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผต.ทส. สุรชัย อจลบุญ)

เอกสารแนบ

ผต สุรชัย รายงานตรวจ อสส (8 พ ค 63)

ขนาดไฟล์:4.89 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง