Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 11 มิ.ย.63 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรชุมชนหลังมุข จ.ประจวบคีรีขันธ์