Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 16 มิย. 63 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายเฉลิมชัย ปาปะทา) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 16 มิย. 63 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายเฉลิมชัย ปาปะทา) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

วันอังคารที่ 16 มิย. 63 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายเฉลิมชัย ปาปะทา)

ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

แกลเลอรี่