Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 19 มิ.ย.63 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจราชการรอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 (VDO Conference)

วันที่ 19 มิ.ย.63 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย  ปาปะทา) ตรวจราชการรอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 (VDO Conference)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย  ปาปะทา)

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 (VDO Conference)

แกลเลอรี่