Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภารกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา)

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย  ปาปะทา)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

เอกสารแนบ

รายงานการตรวจราชการฯ ออป ผตทส เฉลิมชัย

ขนาดไฟล์:5.51 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง