Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 23 มิ.ย.63 ผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) ตรวจราชการรอบที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ในพื้นที่เขตที่ 15 และ17

วันที่ 23 มิ.ย.63 ผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) ตรวจราชการรอบที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ในพื้นที่เขตที่ 15 และ17

 

แกลเลอรี่