Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 24 มิ.ย.63 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ) ตรวจราชการรอบที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 3 และ4

วันที่ 24 มิ.ย.63 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ) ตรวจราชการรอบที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 3 และ4

 

แกลเลอรี่