Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

- รายงานตัวชี้วัด 1.1

- รายงานตัวชี้วัด 1.2

- รายงานตัวชี้วัด 1.3

- รายงานตัวชี้วัด 4.1

- รายงานตัวชี้วัด 5.1

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล (รอบ 6 เดือน)

- รายงานตัวชี้วัด 1.1

- รายงานตัวชี้วัด 1.2

- รายงานตัวชี้วัด 1.3

- รายงานตัวชี้วัด 4.1

- รายงานตัวชี้วัด 5.1

- สรุปรายงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

- รายงานตัวชี้วัด 1.1

- รายงานตัวชี้วัด 1.2

- รายงานตัวชี้วัด 1.3

- รายงานตัวชี้วัด 2.1

- รายงานตัวชี้วัด 4.1

- รายงานตัวชี้วัด 5.1

- รายงานตัวชี้วัด 5.2

- รายงานประเมินตนเองของกองตรวจราชการ รอบ 12 เดือน

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล

- รายงานตัวชี้วัด 1.1

- รายงานตัวชี้วัด 1.2

- รายงานตัวชี้วัด 1.3

- รายงานตัวชี้วัด 2.1

- รายงานตัวชี้วัด 4.1

- รายงานตัวชี้วัด 5.1

- รายงานตัวชี้วัด 5.2

- รายงานตัวชี้วัดผลการติดตาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

- รายงานตัวชี้วัด 1.1

- รายงานตัวชี้วัด 1.2

- รายงานตัวชี้วัด 1.3

- รายงานตัวชี้วัด 4.1

- รายงานตัวชี้วัด 4.2.1

- รายงานตัวชี้วัด 4.2.2

- รายงานตัวชี้วัด 4.2.3

- รายงานตัวชี้วัด 5.1

- รายงานตัวชี้วัด 5.2