Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร งานด้านการตรวจราชการ กองตรวจราชการ

การประชุมคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านการตรวจราชการ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านการตรวจราชการ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านการตรวจราชการ  ครั้งที่ 3/2563 

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แกลเลอรี่