Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 3 ก.ค.63 นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 3 ก.ค.63 นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ได้รับมอบหมายจากหน.ผต.ทส. เป็นผู้แทนทส. ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีวาระสำคัญด้านการหารือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้กระชับและเน้นการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ผต.กระทรวงฯ

แกลเลอรี่