Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการตรวจราชการตาแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 10 และ 13 (ผต.ทส. นายเฉลิมชัย ปาปะทา) วันที่ 16 และ 18 มิ.ย. 63

รายงานผลการตรวจราชการตาแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 10 และ 13 (ผต.ทส. นายเฉลิมชัย ปาปะทา)

เมื่อวันที่ วันที่ 16 และ 18 มิ.ย. 63 โดยการประชุมทางไกล (VDO Conference)

เอกสารแนบ

รายงานผลการตรวจเขต 1 10 13

ขนาดไฟล์:4.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง