Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 4 ส.ค. 63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 จ.ฉะเชิงเทรา และจ.ชลบุรี

วันที่ 4 ส.ค. 63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา  เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 จ.ฉะเชิงเทรา และจ.ชลบุรี

วันที่ 4 ส.ค. 63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา  เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการที่ 8 จ.ฉะเชิงเทรา และจ.ชลบุรี

แกลเลอรี่