Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 8 ก.ค. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานส่วนกลาง ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 ก.ค. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานส่วนกลาง ผ่านระบบ Video Conference

แกลเลอรี่