Loading...

กองตรวจราชการ

inspection division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ

กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชบัญญัติ

- 1 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562

- 2 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

- 3 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 4 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 5 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558

- 6 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 7 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 8 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562

- 9 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

- 10 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562

- 11 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558

- 12 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562

- 13 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 14 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560

- 15 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

- 16 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวง

- 1 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ.2558

- 2 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านงาช้าง พ.ศ.2558

- 3 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558

ประกาศ

- 1 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 (ปรับปรุง 27 สค 51)

- 2 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 (ปรับปรุง 23 เมย 47)

- 3 ประกาศ ทส เหตุอันควรสงสัยและการนำเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ พ.ศ.2558

- 4 ประกาศ ทส การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ.2558

- 5 ประกาศ ทส กำหนดแบบใบรับรองการครอบครองงาช้าง พ.ศ.2558

- 6 ประกาศ ทส กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ.2558

- 7 ประกาศ ทส จัดตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ.2558

- 8 ประกาศ ทส ลักษณะและขนาดงาช้างที่ได้รับยกเว้นการแจ้งการครอบครอง พ.ศ.2558

- 9 ประกาศ ทส การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ.2558

- 10 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (3 เมย 55)

- 11 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (ฉบับที่ 4)_2552

- 12 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (ฉบับที่ 3)_2552

- 13 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (ฉบับที่ 2)_2551

- 14 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (24 มิย 51)

- 15 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (10 กพ 49)

- 16 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (18 สค 48)

- 17 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2584 (27 ธค 47)

- 18 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (28 มิย 47)

- 19 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2555)

- 20 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2)_2552

- 21 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2552)

- 22 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2551)

- 23 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2549)

- 24 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 (ปรุบปรุง 2547)

- 25 ประกาศ ทส แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

ระเบียบ

- 1 ระเบียบ มท ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ พ.ศ.2553

- 2 ระเบียบ ทส ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

- 3 ระเบียบ ทส ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2550

- 4 ระเบียบ นร ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 5 ระเบียบ นร ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557